استقبال تشکیلات خودگردان از به رسمیت شناختن فلسطین توسط واتیکان