ننگ و نفرت از آل سعود نتیجه حمله به یمن و کشتار بیگناهان است