برگزاری المپیاد مهارت های امدادی دانش آموزی در گلپایگان