اعضای جامعه پزشکی مقابل دفتر سازمان ملل در تهران تجمع کردند