پیشنهاد تاسیس کمیته هماهنگ سازی فعالیت های فرهنگی ایران و تاجیکستان