استان خراسان رضوی با کمبود ۱.۵ میلیارد متر مکعبی آب روبه رو است