كاربرد كردن تحقيقات برای توسعه مورد توجه قرار گيرد