چهارمحال و بختیاری برای توسعه نیازمند ورود سرمایه گذار است