کارشناس تاجیک: تداوم اشغال فلسطین باور به صلح و عدالت جهانی را از بین برده است