تنها نتيجه کمپ ديويد فروش تسليحات بيشتر به اعراب ...