بازدید اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس از روند اجرایی سد بش قارداش