استخدام پزشک عمومی در مرکز اقامتی بانوان امید آزادی