جناب انتظامی! بیمه خبرنگاران آزمون آزادی بیان است نه نقض آن