مسابقات قهرمانی کشور وجشنواره زیبایی اسبان ترکمن در شیراز