مذاکرات پادشاه اردن با صدراعظم آلمان درخصوص تحولات منطقه