مرکز رشد تخصصي هنر و نگارخانه دانشگاه هنر اصفهان افتتاح می‌شود