توزیع قرآن در نمایشگاه منوط به اعلام وصول مجوز از دارالقرآن کریم شد