400 عنوان کتاب آلمانی، مهمان نمایشگاه کتاب تهران شدند