شانزدهمین رقابت ملی مهارت در12حوزه شهرستانهای استان تهران برگزار شد