بیش از 4هزار و 700هکتار از شالیزارهای تنکاین خزانه گیری شد