دنیای امروز با پیشرفت علمی توفیقی در عرصه عقلانیت نداشته است