بدهی دو هزار میلیارد تومانی صدرا هر روز یک میلیارد تومان بیشتر می شود