انتشار تصاویری از مدیر دفتر امنیت ملی سوریه در کنار اسد پس از انتشار خبر بازداشتش