سه مصدوم حاصل تصادف خودروی پراید با تریلر پارک شده