اجرای نمایش« خرده جنایت های زن و شوهری» در چند استان