جهانبخش:گاو طلایی تمام شد،به سلتیک و پیشنهادهای خارج از هلند فکر نکردم