امام کاظم با همه سختی‌ها و دشواری‌ها در مقابل ستمگران مقاومت کردند