نصرآزادانی مقتدرانه آغاز کرد /حریف کاپیتان 12تایی شد