واگن‌های مترو در اشغال مشاغل زیرزمینی/ هر فروشنده مترو چقدر درآمد دارد؟