معاون وزیر کشور:تمهیدات آماده‌سازی امنیت انتخابات در دستور کار است