تیم بسکتبال با ویلچر ایثار قم برابر نماینده ارمنستان پیروز شد