دعوت بهمکاری از افراد با استعداد در زمینه کسب و کار