پاسخ تبلیغات سوء علیه ایران در خارج از مرزها با پیشرفت‌های علمی داده می‌شود