جعفرزاده:مگر جنگ است که از قید سه فوریت برای توقف مذاکرات استفاده کنیم