ادامه فعالیت در یاران شمالی/ حضور نفت در غرب کارون سوءتفاهم بود