پنج هزار کیلومتر راه روستایی در دست اجرا قرار گرفت