حقوق بشرغربی، فقط یک بازی سیاسی است/ اعدام شیخ نمر، حکومت آل سعود را بیش از پیش متزلزل می کند