توضیح نظام وظیفه درباره ارسال پیامک به متقاضیان جریمه ریالی سربازی