علیپور: موارد مطرح شده باشگاه پیکان را به رکن قضایی فدراسیون ارجاع می دهیم