مالکین خوردهایی که در محدوده طرح ترافیک اند هر چه سریعتر برای اخذ مجوز تردد اقدام کنند