نباید با شعار دفاع از مکتب اهل بیت وحدت مسلمین خدشه دار شود