جشنواره تقدیر از ستارگان روابط عمومی ایران برگزار می شود