گفتمان ایثار و شهادت در جامعه نیازمند اشاعه و واگویی مستمر است