فرماندار: 93 میلیارد ریال به بخش کشاورزی چاراویماق تخصیص یافت