تمامی پروژه های گردشگری استان گلستان به بخش خصوصی واگذار می شود