یک قطار لوکس ۵ ستاره دیگر ۶۱ گردشگر خارجی را به ایران می آورد