گاهی آنقدر فضای سیاسی کشور شلوغ و پرتنش می‌شود که جامعه را منزجر می‌کند