توضیحات معاون دانشگاه فردوسی درباره حاشیه‌های جشنواره غذا