ناتو پس از پايان عمليات نظامي نيز در افغانستان مي ماند