متاسفانه در دولت فعلی به بیانات رهبر معظم انقلاب توجه جدی نشده است